GK's mission er at bygge bæredygtige samfund til generationer, og som selskab ved vi, at vi spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe en bæredygtig fremtid. For os handler bæredygtighed om at være en del af løsningen og finde grønne forretningsmuligheder, så vi kan adskille os fra konkurrenterne og bidrage til rentabel og bæredygtig vækst.

FN's Verdensmål (Sustainable Development Goals, SDG) er hele verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaændringerne. Bæredygtig udvikling handler om at imødekomme behovene hos de mennesker, der lever i dag, uden at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at dække deres behov. De 17 Verdensmål med 169 tilhørende delmål afspejler de tre dimensioner i bæredygtig udvikling: klima og miljø, økonomi og sociale forhold. 

GK lægger alle Verdensmål til grund for vores virksomhed. Verdensmål 5, 7 og 8 er mest relevante for GK's vedkommende, enten fordi vi kan bidrage positivt til realisering af mål og delmål, eller fordi vores virksomhed kan have negativ påvirkning på muligheden for at nå målene, så vi skal være bevidste om, hvordan vores virksomhed kan mindske den negative påvirkning. 

GK er også medlem af UN Global Compact – FN's globale netværk for et ansvarligt erhvervsliv. Derigennem forpligter GK sig til at implementere FN's principper om et ansvarligt erhvervsliv i alle led af virksomheden – strategisk, operativt og kulturelt. 

Vi bygger bærekraft

GK er UN Global Compact signatory

Læs mere om vores medlemskab i UN Global Compact

Sådan arbejder vi med Verdensmålene

GK har siden 2020 brugt det digitale værktøj SDG Action Manager for at vurdere, hvilke af Verdensmålene der er centrale for vores virksomhed og til at måle fremdriften i, hvordan vi arbejder for at nå målene. Resultaterne leveres og kommunikeres årligt til UN Global Compact. Gennem åben og transparent måling og rapportering kan interessenter følge med i GK's bidrag. 

Måling og rapportering om Verdensmålene er et vigtigt strategisk værktøj, der kan bidrage til innovation, grønnere forretningsudvikling og bedre beslutninger i GK. Vi arbejder målrettet med at dele viden om og skabe engagement i målene blandt vores ansatte og bruger  aktivt målene i strategi- og virksomhedsudvikling. 

ESG-rammeværket, vi bruger i vores bæredygtighedsrapportering, har en række indikatorer, der understøtter de forskellige Verdensmål. 

Risiko og muligheder: GK's arbejde med Verdensmålene

FN's Verdensmål 5 (SDG 5)

Opnå ligestilling og styrke pigers og kvinders stilling.

Delmål 5.5

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Hvordan arbejder GK med Verdensmål 5?

GK opererer i et erhverv med lav kvindeandel, og det afspejles desværre også i selskabets kønsbalance. Lav kvindeandel øger sandsynligheden for diskriminerende sprogjargon og mandsdominerende kultur, hvilket igen udgør en risiko for diskriminering af kvinder.

GK har sat konkrete mål for både øget mangfoldighed og bedre kønsbalance i selskabet, og problemstillingen er løftet til strategisk niveau i koncernen. Vi arbejder aktivt med bevidsthed og modenhed internt og trækker problemstillingen ind i alle processer og i alle dele af virksomheden, der vedrører medarbejdere, som fx vores bestyrelsesdokumenter, ledelse, rekruttering, kompetenceudvikling og arbejde med kultur.

Vi måler, analyserer og rapporterer regelmæssigt for at både afdække forskelle, finde årsager til forskelle og identificere tiltag. Indikatorer som kønsbalance blandt ansatte og i bestyrelser og ledelse, kønsopdelt lønstatistik samt holdning, regler og rutiner knyttet til chikane og diskriminering følger vi løbende op på.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GK's arbejde med Verdensmål 5 (kobling til relevante indikatorer i andre internationale rammeværk i parentes):

 • S2 Ligeløn (GRI: 405-2, UNGC: Princip 6)
 • S4 Kønsbalance (GRI: 102-8, 405-1, UNGC: Princip 6)
 • S6 Diskriminering og chikane (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
 • G1 Bestyrelsesmangfoldighed (GRI: 405-1, SDG 10)
 • G2 Bestyrelsens uafhængighed (GRI: 102-22, 102-23)
FN's Verdensmål 7 (SDG 7)

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Delmål 7.1

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

Delmål 7.3

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Hvordan arbejder GK med Verdensmål 7?

Målet om at give verden bæredygtigt produceret energi og øge energieffektiviteten har delmål om adgang til energi, fornybare energityper, energieffektivisering, infrastruktur og forskning. For GK er dette mål nært knyttet til vores tjenester, og til hvordan vi bruger vores evne til at påvirke udviklingen.

GK ejer ikke processen eller ambitionen om energieffektivisering og energiproduktion, men gennem øgede kompetencer knyttet til løsninger og livscyklusanalyser, udformning af attraktive tilbud og tjenester og gennem samarbejde og lobbyvirksomhed i energispørgsmål kan vi bidrage til at nå målet.

Moderne energitjenester består af attraktive, sammenhængende løsninger med lavt energiaftryk og med kreative samarbejder mellem bygherrer, underleverandører og leverandører om et mere sammenhængende og energieffektivt resultat. Vi udvikler ny teknologi som cloudbaseret driftsovervågning, der bidrager til energieffektivisering i bygninger.

GK bidrager aktivt til at øge viden om energi i bygninger samt om alternativt og mere energieffektivt energiforbrug. Det er en udfordring at etablere et godt datagrundlag for tekniske installationers klimaaftryk som en del af en bygnings fodaftryk gennem hele dens livscyklus.

GK fremmer teknisk innovation og stiller krav om udledningsreduktion i værdikæden blandt andet ved at være en aktiv drivkraft i at udvikle miljødeklarationer (EPD'er) for tekniske installationer, så klimaaftrykket kan dokumenteres i et livscyklusperspektiv.

GK måler, hvor stor en andel af egne kontorer og tjenester på markedet, der kan klassificeres som moderne, dvs. fornybare, energieffektive og miljømærkede, samt leverancer i energieffektiviseringsprojekter. Derudover måler vi, hvor mange ressourcer, der sættes af til udvikling og til arbejde for at fremme et livscyklusperspektiv på materialer og produkter, der indgår i GK's leverancer.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GK's arbejde med Verdensmål 7 (kobling til relevante indikatorer i andre internationale rammeværk i parentes):

 • E1 Drivhusgasudledning (GRI: 305-1, 305-2, 305-3, UNGC: Princip 7)
 • E2 Udledningsintensitet/specifikke udledninger (GRI:305-4, SDG 13, UNGP: Princip 7 og 8)
 • E3 Energiforbrug (GRI: 302-1, 302-2, SDG 12, UNGC: Princip 7 og 8)
 • E4 Energiintensitet (GRI: 302-3, SDG 12, UNGC: Princip 7 og 8)
 • E5 Energimiks (GRI: 302-1)
 • E10 Begrænsning af klimarisiko (UNGC: Princip 9)
FN's Verdensmål 8 (SDG 8)

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

Delmål 8.2

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Delmål 8.5

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Delmål 8.6

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, væsentligt reduceres.

Delmål 8.7

Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

Delmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes, og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Hvordan arbejder GK med Verdensmål 8?

Bygge og anlæg er en højrisikobranche, når det gælder sikkerhedsbrud og skader på arbejdspladsen. Erhvervet har også høj risiko for uanstændige arbejdsforhold blandt indlejede ressourcer og underentreprenører. Tekniske komponenter har ofte komplekse værdikæder med risiko for menneskerettighedskrænkelser og skadelig miljøpåvirkning under råvareudvinding og -forarbejdning, ligesom der er risiko for tvangs- og børnearbejde i vores værdikæde.

GK ønsker at bidrage aktivt til et ansvarlig erhvervsliv og stiller krav til vores leverandører i form af et adfærdskodeks, som alle leverandører skal skrive under på. Agtsomhedsvurderinger og opfølgning af leverandørleddet er vigtigt for at sikre menneskerettighederne i hele værdikæden.

Som stor arbejdsgiver med aktiviteter 100 steder i Skandinavien har vi mulighed for at inddrage unge på arbejdsmarkedet, sikre faste og sikre job, facilitere flere kvinder i arbejde samt at reducere uformelt og sort arbejde. GK har også stort fokus på HMS for at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø for alle vores ansatte

GK måler sine bidrag til Verdensmål 8 gennem aktiv opfølgning af forsyningskæden, klare krav og forventninger til både vores egen virksomhed og dem, der er en del af vores værdikæde, samt løbende måling, rapportering og opfølgning af faktorer, der kan påvirke sundhed, miljø og sikkerhed.

Følgende ESG-indikatorer understøtter GK's arbejde med Verdensmål 8 (kobling til relevante indikatorer i andre internationale rammeværk i parentes):

 • S6 Diskriminering og chikane (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
 • S8 Sundhed og sikkerhed (GRI:103-2, 403, SDG 3)
 • S9 Børne- og tvangsarbejde (GRI: 103-2, 408, 409, 414, UNGC: Princip 4 og 5)
 • S10 Menneskerettigheder (GRI: 103-2, 412, 414, SDG 4, 10 og 16, UNGC: Princip 1 og 2)
 • G4 Kollektive forhandlinger (GRI:102-41, UNGC: Princip 3)
 • G5 Adfærdskodeks for leverandører (supplier code of conduct) (GRI:102-16, 103-2, 308, 414. SDG 12, UNGC: Princip 2, 3, 4 og 8)
 • G6 Etik og antikorruption (GRI-102-16, 103-2, 205, SDG 16, UNGC: Princip 10)

Energieffektive bygninger sparer klimaet

Med de klimaudfordringer, som verden står over for, er det vigtigere end nogensinde før, at vi ikke spilder energi. At skabe mere energieffektive bygninger - enten gennem nybyggeri eller ved at renovere eksisterende bygninger - er en vigtig del af løsningen.

Inngangsparti i et næringsbygg