Menneskerettigheder

GK varetager og respekterer menneskerettighederne i egne selskaber og gennem vores relationer.

GK har forpligtet sig til at følge de ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift i FN's Global Compact, som vedrører menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover støtter vi samtlige menneskerettigheder beskrevet i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og i konventionerne fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som er et fagorgan under FN.

Hent GK's adfærdskodeks (code of conduct)

I 2020 indførte GK sin egen menneskerettighedspolitik med opfølgende tiltag, der skal sikre, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver fulgt.

Hent GK's politik for menneskerettigheder

Leverandøropfølgning i GK

GK ønsker at bidrage aktivt til et ansvarligt erhvervsliv, og vi stiller krav til vores leverandører i form af et adfærdskodeks, som alle leverandører skal skrive under på. Agtsomhedsvurderinger og opfølgning af leverandørleddet er vigtigt for at sikre menneskerettighederne i hele vores værdikæde.

I GK's adfærdskodeks for leverandører beder vi alle leverandører overholde principperne bag UN Global Compact, FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, ILO's kernekonventioner for arbejdstagerrettigheder samt andre aktuelle ILO-konventioner som nr. 94, konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR), FN's pagt om civile og politiske rettigheder (ICCPR) og OECD's antikorruptionskonvention.

Hent GK's adfærdskodeks for leverandører

Indkøbsprocessen og risikovurderinger af leverandører er vigtige i arbejdet for menneskerettigheder. GK er klar over, at der findes risikoprodukter, hvor uregelmæssigheder kan forekomme i vores værdikæde og blandt underleverandører, og arbejdet med risikokortlægning og leverandørevaluering er startet op i 2021.

En af de største risici for negativ indvirkning på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i Skandinavien er utilstrækkelig opfølgning og kontrol, når det gælder underentreprenører og andet indlejet personale. Kvaliteten af ansættelsesaftaler, lønvilkår, kompetence og arbejdsmiljøforhold er derfor vigtige fokusområder, hvor GK som opdragsgiver skal sørge for, at de bliver efterlevet fuldt ud og til enhver tid.

Tekniske komponenter har ofte komplekse værdikæder med risiko for brud på menneskerettigheder og skadelig miljøpåvirkning i forbindelse med udvinding og forædling af råvarer. Det er også risiko for tvangs- og børnearbejde i disse værdikæder.

GK bruger systemplatformen Worldfavor til den dataindsamling og rapportering, der er knyttet til leverandørevaluering. Leverandører til GK skal svare og give oplysninger inden for følgende områder:  Generel information, økonomi, kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljø, socialt og samfundsmæssigt ansvar. GK har et langsigtet mål om at have gennemført en selskabsgennemgang (due diligence) for minimum 50 leverandører inden 2025 med et særligt fokus på menneskerettigheder i overensstemmelse med nye lovkrav.

Læs også:

Samarbeid er viktig for oss i GK
Leverandører og underentreprenører
Læs mere

Har du spørgsmål om GK's arbejde med menneskerettigheder?

Tag kontakt til menneskerettigheter@gk.no