Vores virksomhedsledelse

GK Gruppen er en ansvarlig virksomhed, der tager både kunder, medarbejdere og samfundet seriøst, og vi vælger derfor at udøve vores virksomhedsledelse i overensstemmelse med internationale principper om god virksomhedsledelse.

Vi er åbne i vores kommunikation og på mange områder går vi ud over lovens krav.

GK Gruppen har et sæt ledelsesdokumenter, der beskriver principper for, hvordan virksomheden skal drives. Disse gælder for alle enheder i GK-gruppen og er godkendt af gruppebestyrelsen.

GK Gruppens virksomhedsledelse er baseret på vores adfærdskodeks, vores etiske retningslinjer og vores værdigrundlag (code of conduct) som vil bidrage til, at virksomheden når sine mål og ambitioner samt opfylder vores mission om at opbygge bæredygtige samfund i generationer.

Derudover danner selskabsloven og skandinavisk lovgivning grundlaget for, hvordan virksomheden styres.

GK's principper for ejerstyring og selskabsledelse 

GK Gruppens principper for ejerstyring og selskabsledelse blev vedtaget af koncernbestyrelsen 31. august 2020.

Formål

Solid virksomhedsstyring er afgørende for virksomhedens værdiskabelse, pålidelighed og omdømme.

GK Gruppen AS er en familieejet, international koncern. Vi sætter en ære i at være en ansvarlig virksomhed, som tager både kunder, ansatte og samfundet alvorligt, og vi vælger derfor at udøve vores virksomhedsstyring i tråd med norske og internationale principper om god ejerstyring og virksomhedsledelse.

Vi er åbne i vores kommunikation, og på mange områder går vi længere, end loven kræver. GK Gruppen har et sæt virksomhedsdokumenter med principper for, hvordan virksomheden skal drives. De gælder for alle enheder i GK Gruppen og er godkendt af koncernbestyrelsen. Ud over disse virksomhedsdokumenter publicerer vi hvert år en års- og bæredygtighedsrapport, som dokumenterer vores aktiviteter og resultater og viser, hvordan vi arbejder med miljø, hvordan vi tager socialt og samfundsmæssigt ansvar, og hvordan vi driver vores virksomhed.

GK Gruppens ejerstyring og virksomhedsledelse er baseret på vores adfærdskodeks (code of conduct), etiske retningslinjer og værdigrundlag og skal bidrage til, at virksomheden når sine mål, indfrier sine ambitioner og realiserer vores mission om at bygge bæredygtige samfund for kommende generationer.

Derudover følger vi den norske lov om aktieselskaber (“aksjeloven”) og øvrig skandinavisk lovgivning.

Ansvar

Det er koncernbestyrelsen, der vedtager GK Gruppens principper for ejerstyring og selskabsledelse i GK.

Principper for ejerstyring og selskabsledelse Formålet med principper for ejerstyring og selskabsledelse i koncernen GK Gruppen er at klarlægge rollefordelingen mellem aktionærer, generalforsamling, bestyrelser og daglig ledelse ud over det, der følger af lovgivningen i det enkelte land, hvor GK Gruppen driver virksomhed.

Al virksomhed i GK Gruppen skal være baseret på åbent samspil og samhørighed mellem koncernens aktionærer, bestyrelserne i de forskellige selskaber i koncernen, ledelsen og de ansatte samt over for kunder, leverandører, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder og samfundet generelt.

Koncernstruktur

GK Gruppen AS er et norsk aktieselskab, som er moderselskab for nationale datterselskaber i Norge, Sverige og Danmark. Lokale datterselskaber konsolideres i de nationale datterselskaber eller i GK Gruppen.

Bestyrelsessammensætning

Koncernbestyrelsen er ansvarlig for selskabets virksomhed. I henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen i GK Gruppen bestå af 5-7 personer.

Koncernchefen kan ikke være medlem af koncernbestyrelsen, og målet er, at mere end halvdelen af medlemmerne i koncernbestyrelsen er uafhængige.

Bestyrelsesmedlemmer til koncernbestyrelsen vælges normalt for to år ad gangen. Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen, og GK Gruppen har en målsætning om, at mindst 40 procent af

bestyrelsesmedlemmerne skal være kvinder.

Koncernbestyrelsen har defineret instrukser for sit arbejde og den daglige ledelse af GK Gruppen (instruks til koncernchef).

Datterselskaber

Det er koncernchefen, der indkalder til generalforsamling i direkte ejede datterselskaber. Den daglige leder/administrerende direktør i direkte ejede datterselskaber indkalder til generalforsamling i lokalt ejede datterselskaber.

De punkter, der skal behandles af generalforsamlingen i direkte ejede datterselskaber, og som er af usædvanlig eller væsentlig art, skal behandles af koncernbestyrelsen i forvejen.

Bestyrelsen i direkte ejede datterselskaber skal bestå af koncernchef som bestyrelsesformand og en eller flere repræsentanter fra koncernledelsen som bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderrepræsentanter vælges ind i bestyrelsen, hvis dette enten er lovpligtigt eller er aftalt med repræsentanter for medarbejderne.

Den administrerende direktør for datterselskabet kan normalt ikke være medlem af bestyrelsen i sit eget selskab.

Den administrerende direktør i direkte ejede datterselskaber vælger bestyrelse i lokalt ejede datterselskaber i samråd med koncernchefen. Medarbejderrepræsentanter vælges ind i bestyrelsen, hvis dette enten er lovpligtigt eller er aftalt med repræsentanter for medarbejderne.

Læs også:

Vores styrende dokumenter
Læs mere
Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Kvartals- og årsrapporter
Læs mere

Lær GK at kende

GK er Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installationer og rådgivning, som bidrager til væsentlige energi- og miljøgevinster i kombination med optimal komfort for bygningens brugere i hele bygningens livscyklus.

 Arild Frostad og Inge Flåøyen