GK Gruppen 3. kvartal 2023: Vækst og stabil drift i et mere krævende marked

10. november 2023
Aktiviteten er stabil, og GK's driftsresultat har udviklet sig positivt i kvartalet. I et mere krævende marked vinder vi både nybygningsprojekter og serviceaftaler, og det giver en sund og balanceret ordrebeholdning for koncernen.

GK havde i alt 1.423,7 MNOK i driftsindtægter i 3. kvartal 2023, en stigning på 5 procent sammenlignet med 3. kvartal 2022. Efter årets første ni måneder var de akkumulerede driftsindtægter på 4.703,7 MNOK mod 4.267,5 MNOK på samme tid sidste år (et plus på 10,2 procent).

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal alene var på 23,9 MNOK mod -43,3 MNOK sidste år. Den underliggende drift var stabil i kvartalet, og selv om øgede materialeomkostninger samt udviklings- og engangsomkostninger har påvirket tallene, blev resultatet før skat (EBT) 3,9 MNOK mod -57,2 MNOK i 3. kvartal sidste år.

Samlet set udgjorde EBITDA for 3. kvartal 43,7 MNOK (-18,1 MNOK), mens EBT endte på -14,4 MNOK mod -63,2 MNOK pr. 3. kvartal 2022.

Aktivitetsniveauet opretholdes

— Det er glædeligt at se, at aktivitetsniveauet opretholdes, og at omsætningen stiger i alle tre lande, mens den underliggende drift forbedres gradvist. GK's ordrebeholdning holder sig stabil, selv om der er regionale forskelle i ordretilgangen, og vi oplever, at enkelte projekter bliver udsat. De mere udfordrende markedsforhold, ikke mindst i boligbyggeriet, rammer forskelligt i forhold til geografi og markeder, og der gennemføres tiltag for at tilpasse organisationen og kapaciteten til et marked, der også forventes at blive krævende i 2024, siger koncernchef Kim Robert Lisø.

GK's samlede ordrebeholdning pr. 3. kvartal var solid med 4.044,4 MNOK efter en betydelig styrkelse i 2. kvartal. Sammenlignet med 31.12.2022 ligger den samlede ordrebeholdning ved udgangen af 3. kvartal 30 procent højere.

GK Danmark: Stabil produksjon og god ordretilgang

GK's danske virksomhed bevarer stabil produktion i et udfordrende marked. Den akkumulerede omsætning pr. 3. kvartal 2023 var på 443,2 MNOK, og det er en stigning på 15 procent sammenlignet med 3. kvartal 2022.

Driftsresultatet (EBITDA) efter 3. kvartal 2023 var 4,0 MNOK, mod 0,5 MNOK i 2022. Resultatet før skat (EBT) var på 1,8 MNOK mod -0,9 MNOK pr. 3. kvartal 2022. 

Ordretilgangen i GK Danmark var god i kvartalet, og den samlede ordrebeholdning pr. 30. september var på 184,1 MNOK.

Jørgen L. Christensen, adm. direktør GK Danmark
Jørgen L. Christensen, adm. direktør GK Danmark

— GK Danmark leverer en omsætning inden for budgettet for Q3. Det har resulteret i en beskeden forbedring af resultatet i 3. kvartal sammenlignet med samme periode i 2022, siger Jørgen L. Christensen, adm. dir. i GK Danmark.

Ifølge den danske direktør er entrepriseforretningen udfordret, mens virksomheden oplever en positiv udvikling for sin serviceforretning på tværs af landet.

— Serviceforretningen har leveret fremragende resultater på tværs af alle tre afdelinger. Især København og Odense har opnået imponerende omsætning og indtjening, mens Aarhus også præsterer lidt bedre end forventet. Men udsættelsen af tre større tværfaglige projekter med flere faggrupper involveret har skabt udfordringer for vores entrepriseforretning, siger Christensen.

Direktøren fortæller, at den fortsatte tilbagegang på det danske byggemarked samtidig påvirker GK Danmarks ordretilgang.

— For at adressere udfordringerne har vi intensiveret vores indsats inden for pipelinestyring og salg. Med målrettet ledelsesmæssig indsats og forstærket fokusering på projekttilvækst arbejder vi med at håndtere disse udfordringer. Selvom vi har positive forventninger, er det en udfordrende opgave i et presset marked, forklarer han.

Det strategiske fokus har allerede bl.a. resulteret i, at virksomheden i Q3 bl.a. har vundet VVS-entreprise for FEAS Universitetsbyen ifm. omdannelsen af det gamle kommunehospital til kontorfaciliteter. Projektet omfatter ca. 11.000 m2 i alt, bl.a. montering af 650 radiatorer, komplet varmeinstallation samt nye toiletkerner inkl. vand og afløbsinstallationer.

Virksomheden har også vundet ventilationsentreprise for Mørkhøj Park, tidligere kendt som Det gamle Blågård Seminarium, der gennemgår en omfattende renovering og ombygning for Gladsaxe Kommune. Mørkhøj Park skal omdannes til kulturhus, musikskole samt undervisningsfaciliteter til Enghavegård skole, og entreprisen omfatter ombygning af eksisterende ventilationsanlæg for at opfylde nutidens krav samt etablering af nye centrale og decentrale ventilationsanlæg i nogle af sidefløjene.

Vinder nye kontrakter og opgaver

— GK har i dette kvartal vundet flere store prestigeprojekter i både Norge, Sverige og Danmark, fordi vi har prioriteret kunder og projekter, der passer til vores strategi og kompetencer. Derudover har vi haft fuld fokus på effektiv eksekvering og god risikostyring. Vi vinder også flere serviceaftaler, og omfanget af vores servicevirksomhed øges i overensstemmelse med vores strategi om en afbalanceret kundeportefølje, siger Lisø.

GK har Norges største fagmiljø for automation, og vores aktiviteter inden for bygningsautomation kan fremvise betydelig vækst og solide resultater i 2023. Det kan i høj grad tilskrives det stadigt stigende fokus på intelligente tekniske installationer, der giver gevinster inden for energieffektivisering og gør bygninger til en integreret del af energisystemet.

Bygninger spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, og GK arbejder for samarbejde på tværs i værdikæden, fornuftige rammevilkår, genbrug af materialer og komponenter samt inden for forskning og pilotprojekter. Innovation og udvikling af nye løsninger er afgørende for at gøre byggebranchen til en endnu vigtigere del af løsningen på vej mod et samfund med reducerede udledninger.

Skandinaviske arbejdsmiljødage

— Vi ser også, at både sygefravær og medarbejderudskiftning er for nedadgående, og det bidrager til øget produktivitet. Vi arbejder systematisk med arbejdsmiljø og -sikkerhed, men vi er ikke tilfredse med vores egen skadestatistik. Én ulykke er altid én for meget, og der bliver lagt en stor indsats i det forebyggende arbejde. I oktober blev der gennemført fælles arbejdsmiljødage på tværs af landene med særlig fokus på indberetning af uønskede hændelser, sikkerhedsrunderinger og risikovurderinger. I GK skal vi arbejde sikkert – hvis opgaven ikke kan udføres sikkert, skal vi ikke lave den. Vores mål er en klar arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur, der kan omsættes til handlinger, så alle kommer trygt hjem efter fyraften, siger Lisø.

 

Udvalgte højdepunkter fra kvartalet

  • GK Norge har underskrevet en tværfaglig implementeringsaftale på 286 MNOK med Statsbygg om det nye Vikingtidsmuseum i Oslo. God ventilation, affugtning og kontrol med temperaturen er helt afgørende for at bremse nedbrydningen af ​​de mere end 1.000 år gamle vikingeskibe. GK skal levere ventilation, automatik, rør og el og får dermed en central rolle i at sikre vikingeskibene for fremtiden.
  • GK lancerede sin årlige skandinaviske undersøgelse "Indeklima i arbejdslivet 2023" i forbindelse med Arendalsugen. I undersøgelsen kommer det frem, at én ud af fire arbejdstagere generes af dårligt eller meget dårligt indeklima på arbejde. Generne er størst hos dem, der arbejder i børnehaver eller undervisningsinstitutioner, i sundhedshuse og på hospitaler. På linje med organisationen LHL udtalte Mads Mysen, fagdirektør i GK: "Vi har brug for en indeklimarevolution på de norske skoler".
  • GK Norge har vundet en aftale med Aurskog-Høland kommune, der er ved at realisere et ambitiøst projekt med ny børnehave, skole til 1.-10. klassetrin, multihal og svømmebassin i Aursmoen. Backe er totalentreprenør, og kontraktsummen for GK's leverancer til projektet er på 106 MNOK og omfatter rør, elinstallationer, bygningsautomation og ventilation.
  • GK Sverige har indgået en ny aftale med forskningsparken Medicon Village i Lund, en privat aktør inden for life science, der tilbyder lokaler til forskning og udvikling. Aftalen omfatter service på cirka 1.700 anlæg inden for ventilation, køling, befugtning samt udsugningsskabe og -bokse.
  • GK Sverige har underskrevet en aftale med Microsoft Sverige. Aftalen omfatter Microsofts anlæg i Gävle, Valbo og Sandviken. GK skal levere en bred vifte af tjenester inden for service, vedligeholdelse, installation, obligatorisk ventilationskontrol (OVK) og VVS, der skal bidrage til, at Microsoft kan nå sine mål om at reducere sine CO2-udledninger.
  • GK Norge har vundet en stor kontrakt på el til et udvidelsesprojekt hos Boliden Odda. Boliden Odda vil udvide årsproduktionen af zink fra 200.000  til 350.000 tons og opfører verdens grønneste zinkværk, der skal stå klart i 2024. Til udvidelsesprojektet skal GK levere elinstallationerne til en ny elektrolysehal og et nyt støberi. Derudover er GK's eksisterende serviceaftale med Boliden Odda inden for ventilation og køling blevet forlænget.
  • GK Sverige har indgået en aftale med Boliden, et af Nordens førende mineselskaber. Aftalen omfatter ventilationsarbejder og obligatorisk ventilationskontrol (OVK) ved Aitikminen, en af Sveriges største, åbne kobberminer. Boliden har valgt GK som partner for at imødekomme de høje krav til arbejdsmiljø, sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed.
  • GK Danmark har vundet VVS-entreprisen for FEAS Universitetsbyen i forbindelse med ombygning af det gamle kommunehospital i Aarhus til kontorlokaler med samlet areal på ca. 11.000 kvadratmeter. Projektet omfatter blandt andet installation af 650 radiatorer samt et komplet varmeanlæg. Den samlede kontraktsum for projektet er 8-9 MDKK.
  • Vasakronan har indgået tre rammeaftaler med GK Sverige vedrørende entreprenør- og servicearbejde på flere lokationer i Sverige. Aftalen omfatter akut og anden fejlretning, planlagt vedligeholdelse samt ombygning, tilbygning og nybyggeri. Aftalen omfatter også styrings-, regulerings-, overvågnings- og sikkerhedsarbejde.
  • GK Danmark har vundet ventilationsentreprisen for Mørkhøj Park, kendt som det tidligere Blågård Seminarium, der gennemgår en omfattende renovering og ombygning og skal transformeres til kulturhus, musikskole og undervisningsfaciliteter for Enghavegård Skole. Entreprisen omfatter ombygning af det eksisterende ventilationsanlæg samt installation af nye centrale og decentrale ventilationsanlæg. Kontraktsummen er på 4,7 MDKK.