Vi har som udtalt mål at støtte miljørigtig videns- og produktudvikling gennem aktiv deltagelse i FoU- og innovationsprojekter, hvilket også giver os en konkurrencefordel inden for vores kernevirksomhed.

Her præsenterer vi nogle af de projekter, vi er og har været involveret i.

FME ZEN

Forskningscenter for nuludledningsområder i intelligente byer (FME ZEN) i Norge skal udvikle løsninger til fremtidens bygninger og byområder, der bidrager til realisering af nuludledningssamfundet. Det er FME ZEN’s bidrag til et lavkulstofsamfund. Sammen med offentlige og industrielle partnere fra hele værdikæden udvikles ni pilotprojekter over hele Norge.

GK deltager aktivt i arbejdsgrupperne WP 3 og WP 4. I WP 3 bidrager vi blandt andet til kortlægning af drivhusgasudledninger fra tekniske installationer. I WP 4 bidrager vi til intelligent effektstyring af bygninger. NTNU er vært for projektet og leder centeret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Mere info: FEM ZEN, SINTEF

Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner

Bygninger er dårligt udstyret til fleksibel strømforbrug

Læs mere på gk.no (norsk)

BRAVENT

Der er over 180 brandhændelser i norske skoler hvert år. Selv om de fleste af disse brande er små, kan de skabe meget røg. Her spiller ventilationsanlægget en afgørende rolle.

Desværre er dagens retningslinjer for brandventilation uklare. Det gælder navnlig ventilationsstrategien “træk ud”, der bliver funktionspåvirket af VAV-spjæld i kanalnettet, uden at disse er funktionstestet i et brandforløb. Derudover er der uklarheder knyttet til behovene for brandisolation, bypasskanaler og brandventilator.

Dette FoU-projekt skal undersøge, om behovsstyrede ventilationsanlæg kan være egnede som sikker brandventilation med et minimum af ekstra tiltag. Et vigtigt spørgsmål er, om VAV-spjæld kan tildeles en funktion gennem et brandforløb uden at have dokumentation for det.

BRAVENT er et innovationsprojekt finansieret af Norges forskningsråd, og det gennemføres i perioden 2021-2024.

Projektejer er Undervisningsbygg Oslo KF, og projektleder er RISE Fire Research. De øvrige partnere i projektet er SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Norge og TROX Auranor Norge.

Mere info: SINTEF

Byggfloken 2.0 – cirkulære forretningsmodeller i støbeskeen

Byggfloken 2.0 er en norsk, tværfaglig projektgruppe til udvikling af nye forretnings- og samarbejdsmodeller med henblik på at skabe en mere bæredygtig branche og et mere bæredygtigt samfund. Byggfloken er igangsat af Statsbygg og ÆRA og har brugt kreativ workshopmetodik med kundeperspektivet i fokus for at finde mulige løsninger, der kan fremme bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen.

Byggfloken 2.0 bygger videre på både netværk, indsigter og løsninger, der blev udviklet i Byggfloken 1.0 fra 2018. Denne gang handler det om en introduktion af cirkulær økonomi i den norske BAE-branche med bedre bestillinger, design til genbrug og mere bæredygtig drift af bygninger.

Læs mere på www.reformater.no.

Nærbilde av bygg med blå himmel

Byggfloken 2.0 – cirkulære forretningsmodeller i støbeskeen

Læs mere på gk.no (norsk)

Rammer til miljøvenlig administration af bygninger

I et unikt projekt ved Lunds Universitet uden for Malmø udvikler forskere forbrugervenlige rammer til planlægning af tiltag, der kan reducere bygningers miljø- og klimapåvirkning. Målet er at gøre det enklere for bygningsejere at gøre deres bygninger mere bæredygtige.

Bygninger står for cirka 35 procent af Sveriges totale energiforbrug, og muligheden for at øge energieffektiviteten er stort.

Projektet er en del af E2B2, Sveriges største forskningsprogram inden for energieffektivisering af bygninger og boliger. Programmet drives af Energimyndigheden i Sverige. Ved hjælp af et pointsystem viser rammerne, hvordan bygningen ligger i et sundheds-, klima- og miljøperspektiv.

Baseret på svarene får man forslag til, hvilke tiltag der er værd at satse på. Catarina Warfvinge, universitetslektor ved Lunds Tekniska Högskola og seniorrådgiver i GK, er en af forskerne bag projektet, der har en budgetramme på 4 millioner SEK og afsluttes i december 2022.

Mere info: Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader

Grøn VVS

VVS-installationer står for en betydelig del af drivhusgasudledningerne fra bygninger. Hidtil har der været begrænset viden om, hvordan man kan reducere disse udledninger.

Forskningsprojektet Grøn VVS skal bidrage til at halvere CO2-udledninger fra VVS-installationer, og GK bidrager til mere viden om miljøpåvirkningen fra tekniske installationer i bygninger. For at bringe udledningerne ned vil projektet både forske i de materialer, som indgår i anlæggene, og om der findes andre systemløsninger, der kan give mindre klimabelastninger ved installation og drift.

Grøn VVS er initieret af Erichsen & Horgen og bliver støttet af Norges forskningsråd. Projektet løber frem til 2025. Ud over GK er også KLP Eiendom, Höeg Eiendom, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet partnere i Grøn VVS.

Mere info:ERICHSEN-HORGEN

Foto: GK Gruppen / Nicolas Tourrenc

GK partner i FoU-projekt for at halvere utledninger fra VVS

Læs mere på gk.no (norsk)

Smart Building Hub

Projektet Smart Building Hub skal bidrage til at sammenkoble forskning i energieffektive og fleksible bygninger med forskning i intelligente energisystemer. For at opnå det skal målinger med høj tidsdetaljering af strømforbrug, varmeforbrug, lokal energiproduktion, parametre for indeklima og andre bygningsdata organiseres og kombineres.

Sammen med 16 partnere har SINTEF fået tildelt midler fra Forskningsrådet i Norge. Målet for Forskningsrådet er, at projekterne skal resultere i infrastrukturer, som forsknings- og innovationsmiljøer i hele landet kan benytte sig af.

SINTEF Community leder projektet sammen med følgende partnere: Undervisningsbygg Oslo KF, SINTEF Energi, NTNU, Höegh Eiendom AS, Enova SF, GK Indeklima AS, OBOS BBL, Boligbygg Oslo KF, Statsbygg, Akershus Energi Varme AS, Smart Innovation Norway AS, Drammen Eiendom KF, IFE, SOLENERGI Fusen AS, Entro AS.

Mere info: SINTEF

DIGG-MIN-SKOLE

Et godt indeklima på skolerne er vigtig for sundhed og trivsel hos elever og ansatte, og det har væsentlig påvirkning på elevernes udbytte af undervisningen. God vedligeholdelse af bygninger samt drift af de tekniske anlæg er vigtige elementer for at få et godt indeklima, men derudover er det afgørende, at ansatte og elever bruger skolebygningerne rigtigt og involveres i praktisk indeklimaarbejde på skoleniveau.

GK skal blandt andet udvikle og teste et brugerorienteret forvaltningssystem (BOF).

DIGG-MIN-SKOLE kombinerer data fra sensorer, der er en integreret del af skolens tekniske anlæg, og/eller enkeltstående indeklimasensorer for at udvikle en maskinlæringsmodel, der kan anslå sandsynligheden for, at brugerne vil opleve nedsat trivsel eller sundhedsgener. Derudover skal modellen anslå, hvilke faktorer i indeklimaet der med størst sandsynlighed er årsagen til sundhedsgenerne (temperatur, lysforhold, støj, CO2 etc.) og identificere målrettede, afbødende tiltag på skole-/klasseværelsesniveau.

Projektet har modtaget midler fra IKTPLUSS-IKT og digital innovation.

Mere info: FORSKININGSRÅDET

DIGG-MIN-SKOLE skal ta i bruk ny teknologi for å sikre elever og ansatte i norske skoler et inneklima som fremmer helse, trivsel, læringsevne og produktivitet. Samtidig skal prosjektet bidra til en kostnadseffektiv forvaltning av skolebygg. Foto: Oslo kommune

Forskningsprojektet DIGG-MIN-SKOLE - digg mit indeklima

Læs mere på gk.no (norsk)

Vejledning til effektive bæredygtighedsplaner for bygninger

GK Danmark er med til at definere morgendagens løsninger til bæredygtige byggerier gennem deltagelse i Værdibyg (Værdiskabende Byggeproces) - et unikt udviklingsprogram inden for byggeriet, som udvikler byggeprocessen og udfordrer branchen med nye ideer.

Værdibyg er et initiativ i regi af BAT Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med initiativet tager byggebranchens førende organisationer fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet.

Værdibyg finder og udvikler en ny, fælles praksis for byggeprocessen på tværs af branchens aktører. Gennem workshops med praktikere fra byggefirmaer indhentes viden til udvikling af en fælles bedste praksis, der tager hensyn til alle parters behov.

GK Danmark er med til at udarbejde en ny vejledning om effektive bæredygtighedsplaner til bygninger, der skal styrke bygherres fokus på bæredygtighed i byggeprojekterne, gøre ambitioner og visioner tydelige for alle involverede og synliggøre deres rolle i projektet. Vejledningen bliver udgivet i 2022.

Mere info: VÆRDIBYG

Samarbejde for bæredygtighed

GK vil være en pådriver i den grønne omstilling sammen med vores kunder og leverandører og vi samarbejder om de små og store løsninger, der er nødvendige for at styrke bæredygtighedwn i bygge- og ejendomsbranchen.

Vi bygger bærekraft