Valg og brug af materialer i produkter og komponenter er en vigtig del af det at drive en ansvarlig og seriøs virksomhed i bygge- og anlægsbranchen.

GK's hovedforretning er installation, renovering, drift og vedligeholdelse af tekniske installationer i alle typer bygninger og involverer omfattende indkøbsaktiviteter inden for alle fagområder. Det er af stor økonomisk, social og miljømæssig betydning, hvor og hvordan de produkter, vi køber ind, er fremstillet.

Måden, materialer og produkter håndteres gennem deres livscyklus, bliver også stadig vigtigere for at mindske negativ påvirkning af klima og miljø og for at bidrage til, at vi kan operere inden for klodens tolerancer.

GK har derfor en egen politik knyttet til brugen af materialer i produkter og komponenter.

GK følger de gældende love og forskrifter for etisk handel og køber ind på en bæredygtig og socialt ansvarlig måde.  Etisk handel bidrager til, at varer og tjenester produceres i henhold til internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdsforhold og miljøhensyn.

GK bruger leverandører, der overholder samme etiske principper som os selv, og som bekræfter dette ved at underskrive vores adfærdskodeks for leverandører (supplier code of conduct).

GKs principper for valg af materialer 

GK's tjenester, produkter og processer skal optimeres til at forbruge energi, naturressourcer og råmaterialer så effektivt som muligt og til at minimere mængden af ​​affald og reststoffer. GK skal som hovedprincip undgå materialer og metoder, der involverer risici for miljø og klima i de tilfælde, hvor der er andre tilgængelige og funktionelle alternativer.

Det betyder, at:

 • GK understøtter et forsigtighedsprincip over for miljømæssige udfordringer og tilskynder til udvikling og brug af miljøvenlig teknologi og materialer.
 • Vi udviser særlig omhu ved brug af materialer, der kan indebære en høj risiko for miljø, klima, menneskerettigheder og arbejdsforhold i værdikæden.
 • Vi tilstræber at vælge materialer og produkter, hvor værdikæden kan dokumenteres tilbage til råvareniveau.
 • Vi skal bidrage til at stoppe skovrydning og omdannelse af naturlige økosystemer i forbindelse med vores indkøb af varer og tjenester.
 • Vi tilstræber at bruge cirkulære ressourcer via genbrug eller materialegenanvendelse samt være en drivkraft for cirkulære værdikæder med det formål at udfase brugen af ​​primære ressourcer, hvor det er muligt.
 • Vi skal i videst muligt omfang søge at købe tredjepartscertificerede produkter for at sikre, at de krav, vi stiller til kvalitet, miljø og socialt ansvar i relation til vores materialer, overholdes.
 • For at bidrage til øget brug af lokalt producerede materialer vil vi, hvor det er relevant, købe ind fra Norden og Europa frem for andre dele af verden.

Materialegrupper med særlig høj risiko

GK og GK's indkøbere skal udvise særlig agtsomhed ved køb af følgende materialegrupper, der er identificeret til at have en høj social eller miljømæssig risiko relateret til udvinding, forarbejdning, brug eller bortskaffelse:

 • Metaller som stål, aluminium og kobber
 • Mineraler, herunder navnlig såkaldte konfliktmineraler eller 3TG-mineraler som tin, tantal, wolfram, guld og kobolt
 • Polysilicium eller polysiliconer, som ofte findes i solpaneler
 • Kølemidler
 • Teknologikomponenter og sammensatte specialkomponenter til blandt andet bygningsautomation, bygningsteknik og VVS
 • Træmaterialer – med særligt fokus på at købe certificeret træ og undgå regnskovstømmer

Derudover skal GK følge udviklingen inden for vores materiale- og produktkategorier og søge hurtigt at opfange risici knyttet til indkøb af nye produktgrupper og serviceområder. Den norske DFØ-højrisikoliste er en god kilde til information om risici relateret til menneskerettigheder for produktgrupper.   

Bæredygtighed og ESG i GK

Vores vision er at være et klimaforbillede, og bæredygtighed med en tydelig klima- og fremtidsfokus er centralt i GKs strategi. Vi tager bæredygtighed alvorligt og integrerer vores arbejde med bæredygtighedsmålene i daglig drift og virksomhedsstyring.

Neste generasjon voksen og barn