Energioptimalisering i bygg

Med enkle grep kan du redusere energibehovet i tekniske anlegg i bygg og kutte kostnader. Finn ut hvor potensialet er størst. En helhetlig vurdering av de tekniske anleggene i bygget gir et godt grunnlag for energioppgradering.

Det er mye å hente på energieffektivisering i næringsbygg. Energibruken i norske næringsbygg er på cirka 35 TWh. Ifølge NVE (Energieffektivisering - NVE) er det mulig å spare minst 9 TWh gjennom lønnsomme energitiltak i næringsbygg. 

For å velge gode enøk-tiltak og oppgraderinger, må byggeiere ha et godt beslutningsgrunnlag. GK gir innsikt, slik at strømkostnadene reduseres på kort sikt, i tillegg til varige kutt i energiforbruk og klimagassutslipp fra forbrukt elektrisitet og fjernvarme.  

Med en analyse som utgangspunkt, ser vi totalteknisk og helhetlig på byggets energiutfordringer. Vi bistår kunder hele veien fra analyse til implementering av energisparetiltak og videre til optimal drift. Resultatet blir skreddersydd forvaltning av de tekniske anleggene, som skaper god ytelse for byggeier og leietakere.

Dette innebærer energioptimalisering

Vi kartlegger de tekniske installasjonene i dine bygg og undersøker hvilke energisparepotensial som finnes. Funnene presenteres i en rapport sammen med forslag til tiltak, med tilhørende kostnader. Vi identifiserer både strakstiltak som raskt vil bidra til å redusere energibruken og muligheter for større energioptimaliseringstiltak. I rapporten får du oversikt over hvor mye energi du vil spare, hvor lang tilbakebetalingstid investeringene vil ha, samt reduksjon i klimagassutslipp. 

GK kan i tillegg tilby finansiering, slik at energisparetiltakene dekkes over bedriftens ordinære driftsbudsjett.

Energioptimalisering er et grunnlag for midlertidig strømstøtte 

Gjennom den midlertidige energitilskuddsordningen kan særlig utsatte bedrifter få strømstøtte på inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre dersom de gjennomfører en energikartlegging. Innsikt fra GKs helhetlige kartlegging og analyse av de tekniske anleggene vil danne et godt grunnlag for en søknad til energitilskuddsordningen. Trenger du bistand i søknadsprosessen til Enova, kan GK hjelpe deg.
 
Bedrifter som gjør enøk-tiltak kan få støtte på inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kan bedriften få inntil 50 prosent av investeringskostnaden dekket. Vi hjelper deg med å utføre energitiltakene på de tekniske anleggene.

For å gjøre det enkelt å finne ut om din bedrift oppfyller vilkårene for å få strømstøtte har vi utviklet en veiviser. Ta veiviseren her.